Το παρΟν διαδικτυακΟ μΕσο ουδεμΙα ευθΥνη εκ του νΟμου φΕρει περΙ των επωνΥμων ή ανωνΥμων σχολΙων που φιλοξενεΙ.